Regulamin Festiwalu Kazimiernikejszyn

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2017, poz. 1160) i dotyczy imprezy masowej festiwal Kazimiernikejszyn, zwanej dalej „Imprezą”, organizowanej na terenie miasta Kazimierz Dolny przy ul. Krakowskiej, 24-120, w miejscu określonym jako Kamieniołomy oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i dotyczy stref oraz atrakcji towarzyszących niebędących częścią imprezy masowej, organizowanych przez KMK3 Sp. z o.o., ul. Filtrowa 67/9 w Warszawie (02-055), KRS 0000697307, NIP 7010719446 („Organizator”).

2. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Imprezy w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w tym z prawami i obowiązkami Uczestników Imprezy, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb czuwających nad bezpieczeństwem Imprezy (dalej „Służb Porządkowych” i „Służb Informacyjnych”). Niniejszy Regulamin zawiera nadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Imprezy za zachowania niezgodne z niniejszym Regulaminem.

3. Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy („Uczestnik”) jest zobowiązana przestrzegać niniejszego Regulaminu.

4. Wejście na teren Imprezy jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zapisów Regulaminu.

§ 2. Organizacja Imprezy

1. Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej bilet wstępu („Bilet”) oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku nabycia Biletu w formie elektronicznej Uczestnik zobowiązany jest okazać wydruk Biletu przy wejściu na teren Imprezy.

2. Udział w Imprezie osoby poniżej 15 roku życia jest możliwy tylko pod opieką opiekuna, który zobowiązany jest do zakupu Biletu wstępu do tej samej strefy i sektora, co małoletni Uczestnik Imprezy oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za małoletniego, który pozostaje pod jego pieczą.

3. Udział w Imprezie osoby w wieku od 15 do 18 lat jest możliwy tylko po złożeniu oświadczenia o odpowiedzialności za osobę małoletnią podpisanego przez opiekuna w punkcie informacyjnym przy wejściu na teren Imprezy. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.kazimiernikejszyn.pl

4. Przy wejściach na teren Imprezy Uczestnik zobowiązany jest poddać się kontroli dokumentów potwierdzających tożsamość na życzenie uprawnionego przedstawiciela Organizatora.

5. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy i traci ważność po dokonaniu kontroli. Po weryfikacji biletu każdy Uczestnik ma zakładaną opaskę festiwalową, która upoważnia do wejścia na teren Imprezy.

6. Wymiana zakupionego uprzednio biletu na opaskę jest możliwa przy wejściu na teren Imprezy w punkcie kasowym, czynnym w wyznaczonych godzinach.

7. Każdorazowe wejście na teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzoną opaską umocowaną na trwałe na ręku.

8. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna zamierza uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletu.

9. Wszelkich informacji, w tym lokalizacji poszczególnych stref, wyjść ewakuacyjnych, punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych udzielają pracownicy ochrony oraz pracownicy Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez uprzedzenia, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. W następstwie czego, posiadaczowi Biletu przysługują uprawnienia regulowane przepisami prawa.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, miejsca oraz programu Imprezy z nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Organizatora przyczyn, w tym z powodu ogłoszenia żałoby narodowej, choroby, niedyspozycji, niesprzyjających warunków pogodowych lub innych pozostających poza odpowiedzialnością Organizatora przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie Imprezy oraz w sytuacjach, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa bądź też bezkonfliktowego przebiegu Imprezy dla jej Uczestników. W następstwie czego, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyłączeniem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) posiadaczowi Biletu przysługuje prawo do jego zwrotu przed rozpoczęciem Imprezy.

12. Posiadacz Biletu, któremu przysługuje prawo do jego zwrotu, powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot Biletu w miejscu, w którym został on zakupiony, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji o odwołaniu Imprezy.

§ 3. Bezpieczeństwo Imprezy

1. Organizator Imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa Imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie Kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi;
c) udostępnienie pomocy medycznej.

3. Służby porządkowe są uprawnione do odmowy wstępu bądź usunięcia z terenu Imprezy osobę, która nie przestrzega zasad przewidzianych Regulaminem, w szczególności zasad bezpieczeństwa.

4. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, w którym odbywa się Impreza, podporządkowywać się poleceniom służby porządkowej oraz przedstawicieli Organizatora. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest także do natychmiastowego zgłoszenia nieprawidłowości mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia służbom porządkowym bądź przedstawicielom Organizatora.

5. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:

a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania w strefach stanowiących Imprezę Masową, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w par. 3 pkt. 6, par. 6 pkt. 4 Regulaminu;
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Ponadto Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 poz. 2418), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy;
Pracownikom Ochrony przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia, w tym uprawnienia do:

a) ustalania uprawnień do przebywania na terenie Imprezy oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
b) wezwania osób do opuszczenia Imprezy w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na Imprezie  albo stwierdzenia zakłócania porządku;
c) ujęcia w granicach terenu Imprezy lub poza jego granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;
d) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2418)

6. Uczestnikom Imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie jej trwania:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
b) materiałów wybuchowych;
c) wyrobów pirotechnicznych;
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych;
e) napojów alkoholowych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na terenie Imprezy;
f) artykułów spożywczych, z wyjątkiem tych zakupionych i spożywanych na terenie Imprezy;
g) szklanych przedmiotów;
h) przedmiotów o dużych gabarytach, w tym walizek i dużych plecaków;
i) środków odurzających lub substancji psychotropowych;
j) statywów, monopodów lub teleskopowych wysięgników (tzw. selfie stick);
k) masztów oraz kijów używanych do ekspozycji flag, bannerów;
m) lub jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.

7. Uczestnikom Imprezy zakazuje się:

a) wchodzenia w strefy Imprezy nieprzeznaczone dla uczestników Imprezy, w szczególności sceny, stanowiska realizacji dźwięku, zaplecza produkcyjnego, garderoby i zaplecza gastronomicznego;
b) rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
c) prowadzenia działalności zarobkowej, w tym sprzedaży, akwizycji, działalności reklamowej i promocyjnej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora;
d) wprowadzania zwierząt;
e) blokowania dostępu do dróg ewakuacyjnych;
f) niszczenia urządzeń, sprzętu, oznaczeń i tablic informacyjnych oraz nośników reklamowych znajdujących się na terenie Imprezy, w którym odbywa się Impreza;
g) wspinania się na elementy konstrukcyjne i kamieniołomy;
h) używania propagandy politycznej haseł lub emblematów o treściach rasistowskich, ksenofobicznych, wrogich konstytucji demokratycznej czy demonstrowania radykalnych poglądów również poprzez gesty;
i) zaśmiecania terenu Imprezy;
j) palenia i używania wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych poza wyznaczonymi przez Organizatora strefami.

8. Służby porządkowe są uprawnione do odmowy wstępu bądź usunięcia z terenu Imprezy osoby, której zachowanie stwarza zagrożenie dla niej samej lub innych Uczestników Imprezy. W szczególności dotyczy to osoby będących pod widocznym wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.

9. Zakazuje się wstępu na teren Imprezy osobom:

a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
b) posiadającym zakaz wstępu na Imprezę wystawiony przez Organizatora.

10. Dokumenty akredytacyjne, identyfikatory i opaski muszą być widoczne przez cały czas trwania Imprezy.

11. Organizator ma prawo utrwalać przebieg Imprezy, w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania.

12. Organizator lub Kierownik ds. bezpieczeństwa ma prawo do odmowy wstępu na Imprezę bez podania przyczyny.

13. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub osobom usuniętym z terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem, z uwagi na jego naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu Biletu.

§ 4. Postanowienie szczególne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego na terenie Imprezy masowej

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z „Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny w Imprezie nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Imprezy w trakcie Imprezy którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Imprezy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.

2. Uczestnik Imprezy ma obowiązek zakrywania ust i nosa podczas trwania Imprezy.

3. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę.

4. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przed wejściem na teren Imprezy złożyć pisemne oświadczenie, że Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W oświadczeniu należy przekazać Organizatorowi dane kontaktowe (adres mailowy oraz nr. telefonu komórkowego), które Organizator może udostępnić odpowiednim służbom, pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie w przypadku wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane zebrane przez Organizatora będą przechowywane przez 14 dni.

5. Niezłożenie przez Uczestnika Imprezy oświadczenia określonego w pkt. 6 może skutkować odmową wstępu na Imprezę, bez prawa do reklamacji.

6. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania dystansu 1,5 metra w kolejce na terenie

7. Uczestników imprezy obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren Imprezy.

8. Organizator rekomenduje używanie elektronicznych wersji biletów przez Uczestników.

9. Organizator udostępni środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie Imprezy, m.in. przy sanitariatach oraz przy wejściach na teren Imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.

10. Organizator umożliwi zakup maseczek ochronnych na terenie Imprezy.

§ 5. Odpowiedzialność

1. Uczestnik Imprezy wchodzi na teren Imprezy masowej oraz bierze udział w atrakcjach, aktywnościach i przygodach będących częścią imprez towarzyszących na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich.

2. Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z obowiązującymi ustawowo przepisami.

3. Odpowiedzialność zarządzającego Organizatora i osób przez niego zatrudnionych przy realizacji Imprezy jest wyłączona od przypadków wywołanych z winy w/w osób lub z powodu rażącego niedostosowania się do obowiązujących przepisów.

4. Organizator Imprezy powinien zostać bezzwłocznie powiadomiony o wszelkich wypadkach i szkodach materialnych.

5. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody dokonała.

§ 6. Postanowienia dodatkowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Bilety wstępu zakupione poza kanałami dystrybucji wskazanymi przez Organizatora.

2. Uczestnik Imprezy może zostać narażony na ciągłe przebywanie w obszarze natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz na wpływ silnych bodźców świetlnych. Osoby cierpiące na schorzenia, których symptomy mogą się pogłębiać pod wpływem tych bodźców, decyzję o uczestnictwie w Imprezie podejmują na własne ryzyko i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń.

3. Podczas Imprezy Organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów programu artystycznego Imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, Uczestników Imprezy. Wchodząc na Teren Imprezy, Uczestniczy wyrażają zgodne na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – tzw. RODO, w celu promocji Imprezy i działalności Organizatora.

4. Zabronione jest, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalanie przebiegu Imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk: m.in. laptopy, tablety, aparaty fotograficzne typu lustrzanki, aparaty z wymienną optyką, kamery sportowe, videorejestratory itp., a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania Imprezy.

5. Zamiana części dodatkowych Imprezy, w tym artystów występujących zamiennie bądź gościnnie na inne, równorzędne, nie stanowi zmiany umowy zawartej z posiadaczem Biletu ani niezgodności świadczenia z zawartą umową.

6. Organizator może ze względów bezpieczeństwa bądź istotnych przyczyn technicznych i organizacyjnych zaproponować posiadaczowi Biletu zajęcie innego miejsca, niż wskazane na Bilecie, co stanowi propozycję zmiany treści umowy. Zgoda na zamianę miejsc prowadzi do zmiany warunków umowy w tym zakresie, natomiast brak zgody jest równoważny z odstąpieniem posiadacza Biletu od umowy, w następstwie czego Bilet traci ważność, jego posiadacz zobowiązany jest opuścić teren Imprezy, z zachowaniem prawa do zwrotu Biletu.

7. Oficjalne gadżety i programy będą sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy.

8. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży Biletu w cenie wyższej, niż ta widniejąca na Bilecie lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia Bilet bez zachowania prawa do jego zwrotu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Niniejszy regulamin jest udostępniony przy wejściu na teren Imprezy.

3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie za każdym razem bez konieczności informowania, jakie są tego powody. Każdy nowy zapis regulaminu zastępuje poprzednią wersję czyniąc ją tym samym nieważną.

Dane Organizatora

KMK3 Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 67/9
02-055 Warszawa
KRS: 0000697307
NIP: 7010719446