Regulamin koncertów w ramach festiwalu Kazimiernikejszyn

Rozdział I

1. Impreza  odbywa się w dniach 15-19 lipca 2020 r. w różnych częściach Kazimierza Dolnego. Impreza masowa na terenie Kamieniołomów w Kazimierzu Dolnym woj. Lubelskie w dniach 16-18 lipca 2020 r.

2. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren Kamieniołomów w godzinach:

  • czwartek 16 lipca – od godziny 18:30 do 2:00 w nocy,
  • piątek 17 lipca – od godziny 18:00 do 2:00 w nocy,
  • sobota 18 lipca – od godziny 18:00 do 2:00 w nocy.

Pozostałe strefy zgodnie z harmonogramem.

Uczestnik bierze udział w atrakcjach i koncertach festiwalu na swoje ryzyko i odpowiedzialność

3. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.

Rozdział II

1. Wstęp na teren Imprezy jest biletowany i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

2. Kupując bilet, uczestnik imprezy biletowanej akceptuje regulamin imprezy.

3. Bilet upoważnia do wejścia na teren imprezy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do odwołania imprezy z ważnego powodu.

5. Zwroty biletów przyjmowane są tylko w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku zmiany programu, zmiany miejsca lub zmiany terminu odbycia imprezy – w takim przypadku uczestnikowi imprezy nie będzie przysługiwała żadna rekompensata lub odszkodowanie poza zwrotem ceny uwidocznionej na bilecie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób na imprezie bez podania przyczyn.

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych,
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych.

8. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

9. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz Informacyjnych w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.

10. Uczestnik Imprezy, to osoba biorąca w niej udział na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Uczestnikiem może być także osoba małoletnia (do lat 15), jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem na Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią.

11. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

Rozdział III

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi,

c) udostępnienie pomocy medycznej.

2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie,

a) Służby Porządkowe, Informacyjne i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,

b) Służby Porządkowe i Informacyjne znają zasady postępowania w zakresie prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, „siła wyższa”, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Rozdział IV

1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – usuwania ich z Imprezy,

d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę,

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sytuacji zagrożenia, jeśli nie można wykorzystać instrukcji istniejących.

3. Uczestnik festiwalu może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu i/lub utratę zdrowia.

4. Uczestnik festiwalu może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze działań urządzeń oświetleniowych/stroboskopowych. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia oczu lub utratę zdrowia.

5. We wszystkich strefach festiwalu Kazimiernikejszyn uczestnik zgadza się uczestniczyć na własną odpowiedzialność.

Dane Organizatora:

KMK3 Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 67/9
02-055 Warszawa
KRS: 0000697307
NIP: 7010719446