Regulamin Festiwalu Kazimiernikejszyn 2023

ROZDZIAŁ I

1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zmianami) w związku z organizacją w dniach 13-15 lipca 2023 r. imprezy masowej „Festiwal Kazimiernikejszyn 2023” na terenie miasta Kazimierz Dolny, woj. Lubelskie, zwanej dalej Imprezą.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na jej Terenie.
3. Celem niniejszego Regulaminu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się Uczestników Imprezy i korzystania przez nich z Terenu, na którym prowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa Uczestników Imprezy w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
5. Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają:
Teren Imprezy – miejsce wydzielone przez Organizatora na organizację Imprezy;
Organizator Imprezy – KMK3 Sp. z o.o., ul. Filtrowa 67/9, 02-055 Warszawa, KRS 0000697307, NIP 7010719446;
Uczestnik Imprezy – to osoba biorąca w niej udział na podstawie założonej opaski festiwalowej na rękę wydanej przy zwrocie biletu.
Uczestnikiem może być także osoba małoletnia (do lat 15), jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem na Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią.
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia biletów.
Uczestnikami Imprezy są także:
a. przedstawiciele instytucji państwowych, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służb Zabezpieczających, pogotowia ratunkowego;
b. osoby z identyfikatorami – Organizator, zespół, obsługa.
Służby Porządkowe Imprezy – powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony lub mienia, legitymujące się identyfikatorem, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.
6. Impreza organizowana jest na terenie miasta Kazimierz Dolny przy ul. Krakowskiej, 24-120, w miejscu określonym jako Kamieniołomy, dostępnym dla uczestników
w następujących godzinach:
– czwartek – 13 lipca – od godziny 18.00 do 2.00 w nocy;
– piątek – 14 lipca – od godziny 18.00 do 2.00 w nocy;
– sobota – 15 lipca – od godziny 18.00 do 2.00 w nocy.
7. Uczestnik Imprezy bierze udział we wszystkich atrakcjach i koncertach festiwalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
8. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać na Terenie Imprezy do czasu zakończenia Imprezy,
a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić Teren Imprezy.

ROZDZIAŁ II

1. Wstęp na teren Imprezy jest biletowany i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym Imprezą, z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9 niniejszego Rozdziału.
2. Kupując bilet Uczestnik Imprezy akceptuje Regulamin Imprezy.
3. Jedynie opaska festiwalowa upoważnia do wejścia na teren Imprezy. Wymiana zakupionego uprzednio biletu na opaskę jest możliwa punkcie kasowym, czynnym
w wyznaczonych godzinach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do odwołania Imprezy z ważnego powodu.
5. Zwroty biletów przyjmowane są tylko w przypadku odwołania Imprezy lub w przypadku zmiany programu, zmiany miejsca lub zmiany terminu odbycia Imprezy –
w takim przypadku Uczestnikowi Imprezy nie będzie przysługiwała żadna rekompensata lub odszkodowanie poza zwrotem ceny uwidocznionej na bilecie.
6. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Uczestników Imprezy.
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
b. materiałów wybuchowych;
c. wyrobów pirotechnicznych;
d. materiałów pożarowo niebezpiecznych;
e. napojów alkoholowych;
f. napojów w szklanych opakowaniach i puszkach;
g. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
8. Organizator Imprezy może odmówić wstępu oraz przebywania na Teren Imprezy osobom:
a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki odurzające lub substancje;
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
9. Zakaz wstępu na Imprezę mają osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
10. W czasie trwania Imprezy, na jej Terenie obowiązuje zakaz:
a. wpuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt;
b. niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na Terenie Imprezy;
c. zaśmiecania Terenu Imprezy;
d. nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych.
11. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz Informacyjnych
w tym Kierownika do spraw bezpieczeństwa.
12. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Imprezy.

ROZDZIAŁ III

1. Organizator Imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa Imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b. powołanie Kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi;
c. udostępnienie pomocy medycznej.
4. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, „siła wyższa”, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym
i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu rejestracji na Imprezę, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Imprezy w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Imprezie, a także jej sprawnego przebiegu. Uczestnik ma prawo żądać zaprzestania ich przetwarzania.
8. Podczas Imprezy Organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów programu artystycznego Imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, Uczestników Imprezy. Wchodząc na Teren Imprezy, Uczestniczy wyrażają zgodne na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – tzw. RODO, w celu promocji Imprezy i działalności Organizatora.

ROZDZIAŁ IV

1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
b. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
c. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – usuwania ich z Imprezy;
d. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach art. 36 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie dóbr i mienia (Dz. U. 2017 poz. 2213);
e. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
f. stwierdzenia uprawnień Uczestników Imprezy do przebywania na Imprezie,
a w przypadku braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy.
2. Czynności wymienione w pkt. 1 niniejszego Rozdziału powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby,
w stosunku do której zostały podjęte.
3. Służby Porządkowe Imprezy obowiązane są:
a. nie wpuścić na Imprezę osób:
– o których mowa w pkt. 9 Rozdziału II,
– odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 1 ppkt a) i b) niniejszego Rozdziału,
b. usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodni z niniejszym Regulaminem.
4. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sytuacji zagrożenia, jeśli nie można wykorzystać instrukcji istniejących.
5. Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu i/lub utratę zdrowia.
6. Uczestnik Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze działań urządzeń oświetleniowych/stroboskopowych. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia oczu lub utratę zdrowia.
7. We wszystkich strefach Imprezy Uczestnik zgadza się przebywać na własną odpowiedzialność.
8. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a. na stronie internetowej Organizatora www.kazimiernikejszyn.pl
b. w siedzibie Organizatora,
c. w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy w czasie jej trwania oraz przed wejściem na Teren Imprezy.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
10. Zmiany Regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskowa,
w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
5. Kto w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
6. Kto wynosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576(, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmiotu lub materiały wybuchowe, podlega karze nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności o 3 miesięcy do lat 5.
7. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w pkt. 6 chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
8. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
9. Kto w czasie imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
10. Karze, o której mowa w pkt. 9 podlega ten, kto w czasie i miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
11. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w pkt. 8-10, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności alb pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.